Dan Zhu in 'Night into Nights', 2021, Art Institute Melly Rotterdam

Dan Zhu in Night into Nights, 2021, Art Institute Melly Rotterdam

Dan Zhu, 'A Trip to an Image, Four Hairstyles', 2017, acrylic on paper, 42 x 59.4 cm

Dan Zhu, A Trip to an Image, Four Hairstyles, 2017, acrylic on paper, 42 x 59.4 cm

Dan Zhu, 'Mussels', 2018, watercolour and oilpaint on paper, 42 x 29,7 cm

Dan Zhu Mussels, 2018, watercolour and oilpaint on paper, 42 x 29.7 cm

Dan Zhu The Spring Buds, 2019, pigment on paper, 31 x 22.5 cm

Dan Zhu The Spring Buds, 2019 pigment on paper, 31 x 22.5 cm

Dan Zhu, 'The Floating Seeds', 2022, watercolour, acrylic on paper, 70 x 100 cm

Dan Zhu, The Floating Seeds, 2022, watercolour, acrylic on paper, 70 x 100 cm

Dan Zhu, 'Ears Speak', 2023, watercolour on paper, 70 x 99 cm

Dan Zhu, Ears Speak, 2023, watercolour on paper, 70 x 99 cm

Dan Zhu, 'The Full Moon Night', 2019, watercolour on woodpaper, 29.5 x 21 cm

Dan Zhu, The Full Moon Night, 2019, watercolour on woodpaper, 29.5 x 21 cm

Dan Zhu, 'The Moth in the Eyes', 2021, acrylic and watercolour on paper, 84 x 118.8 cm

Dan Zhu The Moth in the Eyes, 2021, acrylic and watercolour on paper, 84 x 118.8 cm